หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

 

  1. 1                 รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              :                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ภาษาอังกฤษ          :                   Master of Science Program in Applied Biology

 

  1. 2                 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)        :                   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

ชื่อย่อ (ไทย)          :                   วท.ม. (ชีววิทยาประยุกต์ )

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :                   Master of Science (Applied Biology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)      :                   M.Sc. (Applied Biology)

 

3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ                ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

4.   หลักสูตร

4.1    จำนวนหน่วยกิต         รวมตลอดหลักสูตร  38  หน่วยกิต

4.1.1   โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรแผน ก (2) เป็นแผนการศึกษาที่เป็นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1.  หมวดวิชาบังคับ                                                8                  หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเลือก                                               18                   หน่วยกิต

3.  วิทยานิพนธ์                                                     12                   หน่วยกิต

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=31

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.