ประวัติสาขาวิชา

สาขาวิชาชีววิทยาเป็นสาขาวิชาหนึ่งในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่า ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี นักศึกษาซึ่งจบหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการศึกษาของชาติและสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 8 และ 9 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการปรับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

 

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=55

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.