งานวิจัย

งานวิจัยของสาขาชีววิทยา

ด้านจุลชีววิทยา เช่น

– การเพาะเลี้ยงสาหร่าย

– การศึกษาทางด้านเห็ดราและจุลินทรีย์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น

– โครงการศึกษาสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

– การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น

– การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

– การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลาย ของแพลงก์ตอนพืช

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=61

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.