เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ

  •   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  •  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
  •  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
  •  ห้องปฏิบัติการโครงงานสำหรับ
  •   นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=64

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.