แนวทางการประกอบอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

การศึกษาระดับวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา เป็นการศึกษาที่ผลิตบุคลากรให้เป็นนักชีววิทยาทั้งในภาคอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ และภาคราชการ ได้แก่ นักวิจัยในสถาบันต่างๆ นักวิเคราะห์คุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม นักพันธุวิศวกรรม และอาจารย์ประจำสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนเปิดโอกาสการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=67

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.