สถานที่ติดต่อ

สาขาวิชาชีววิทยา  ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12110

โทรศัพท์ 02 549 4177 – 80

โทรสาร  02 549 4179

www.sci.rmutt.ac.th/bio

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?page_id=69

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.