Category: งานบริการวิชาการแก่สังคม

ครงการย่อย : การลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการเพิ่มมูลค่าในชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=713

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=843

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบริการวิ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=425

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=345

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=343

ป้ายนิเทศโครงการ PUBLIC MIND FOR PLANET

ป้ายนิเทศโครงการ PUBLIC MIND FOR PLANET ในหัวข้อ “แนวทา …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=312

กิจกรรมการสอนด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมการสอนด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ให้กับนักเรียน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=135

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=128

กิจกรรมการสอนให้กับนักเรียนในโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) จังหวัดสิงห์บุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=123

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ในการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) สู่ชุมชน

      บูรณาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอนของนักศึกษาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=114