Category: ข่าวกิจกรรมสาขา

สาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาดูงาน ณ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมศึกษาดูง …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2536

สัมภาษณ์นักศึกษา TCAS รอบ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2495

ห้องปฏิบัติการกลางสาขาวิชาชีววิทยาได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลการพัฒนาห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาชีววิทยาที่ห้องปฏิบัติการกลาง …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2486

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รุ่นพี่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2479

กิจกรรมรับตุ้งติ้งและเนคไท ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยารุ่นที่ 14 ชั้นปีที่ 3

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2473

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม โรงงานผลิตวัคซีนและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.อั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2430

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา ปฏิบัติการ เรื่องการทำไวน์ผลไม้

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2351

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2340

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาช …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2327

บรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Yuji Aso จากสถาบัน Kyoto institute of technology ประเทศญี่ปุ่น

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษจ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=2318