Author's posts

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาและการอนุรักษ์สิ่ง …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=203

นักศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการ “3rd University Scholars Leadership Symposium 2012”

นายจิรภัทร น้ำแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการคัดเลือกเป …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=196

นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคลธัญบุรี

    นางสาวดวงชนก เวทการ และ นายสิทธากร กันโอภาส นักศึกษ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=188

รางวัลงานวิจัยระดับชาติ

  นางสาวชนากานต์  สืบนิคม  และ นางสาวสุภัค  ยินดีรูป ปร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=182

รางวัลงานวิจัยระดับชาติ

  นางสาวรพีพร ทองโชติ และ นางสาวปัทมา อ่อนท้วม  ประกาศเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=172

รางวัลงานผลงานนักศึกษาระดับชาติ

โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=165

รางวัลงานวิจัยระดับชาติ

นางสาวสุดารัตน์ ชมรุ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีวว …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=159

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่น

ผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่น การนำ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=152

กิจกรรมการสอนด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมการสอนด้านเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ให้กับนักเรียน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=135

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=128