Author's posts

กิจกรรมการสอนให้กับนักเรียนในโครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สิงห์บุรี) จังหวัดสิงห์บุรี

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=123

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ ในการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM) สู่ชุมชน

      บูรณาการกับงานวิจัย และการเรียนการสอนของนักศึกษาร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=114

โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism, EM)

โครงการผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=88

การประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และผู้ช่ว …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=76

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยยึดหลัก “ร่วมกันปลูกป่า ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยรู้คุณค่าป่าไม้ถนอมรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รองอธ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=72

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโล …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=50