Tag: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษากับบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1808

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1676

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1474

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม เดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1151

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Seoul women’s University ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1140

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิด …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1072

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษากับบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=773

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=787