Tag Archive: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษากับบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด

ม.ค. 22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2560

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1808

พ.ย. 07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1676

เม.ย. 29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1474

พ.ค. 08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม เดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1151

พ.ค. 08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Seoul women’s University ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1140

พ.ค. 08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการคัดเลือกเยาวชนไทยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิด …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1072

ม.ค. 16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษากับบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=773

ธ.ค. 12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=787