Tag: ประชุมประชาพิจารณ์สัดส่วนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี