Tag: ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพชุมชนโคกขามด้วยเทคนิคด้านชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง