Tag: ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University