Tag: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1192

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1182

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1153

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=1018

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโคร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=536

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=822

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.sci.rmutt.ac.th/bio/?p=837