Category Archive: การประกันคุณภาพ

เม.ย.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

20190401sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75898 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
07

โครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

20180507sar_26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง ทบทวนเกณฑ์และการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดทำแผนการบริการวิชาการ และการจัดทำแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64707 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

สถานประกอบการมาให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559

DSC_4892

สถานประกอบการมาให้สัมภาษณ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณศิวาพร ไชยคำวัง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้มีศิษย์เก่าจากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 5 กันยายน 2560

20170905sar_92

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาเอกสารและตรวจสอบหลักฐานข้อมูล องค์ประกอบที่ 1 – องค์ประกอบที่5  โดยมีการสัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้แทนสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา สถานประกอบการ อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ผู้แทนชุมชน และศิษย์เก่า  และสรุปผลและรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54387 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
04

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

20170904SAR_26

  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้แก่ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ (ประธานกรรมการ) รศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู และ รศ.วสันต์ กันอ่ำ กรรมการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54343   Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20170803IT_45

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.สุรพงศ์ เอื้อวัฒนมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการ) ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53081 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (พ.ศ. 2558)

20170613SAR_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (พ.ศ. 2558) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51819 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

20170425

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48956 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
14

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

20161213bio_19

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นำโดย รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ประธานกรรมการ รศ.ดร.ธณัฎฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ และรศ.ดร.อภิสิฎฐ์ ศงสะเสน กรรมการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43896 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

20160822comsci_18

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.สมจารี ปรียานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.รัฐพล จินะวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (กรรมการ) และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะบริหารธุรกิจ (กรรมการและเลขานุการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40432 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «