Category Archive: กิจกรรมนักศึกษา

มิ.ย.
14

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

20190614sci_131

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปรับตัวเข้ากับการเรียนในยุคศตวรรษที่ี 21 รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77857 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

WaiKruRMUTT2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

New student 2019schedule

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

CoverStudentHandbook

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

งานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562

20190611coopsci_62

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในการแนะนำแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77491 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

20190610coopsci_06

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน ในวันที่ 10 มิถุนายน ณ ห้อง English Cafe’ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77470 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

การประชุมประจำเดือนพฤษภาของสโมสรนักศึกษาและประธานภาควิชา/สาขาวิชา

20190527SD_13

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เรื่องการจัดการประกวดดาว-เดือน และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77354 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

การประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และประกวดสุดยอดพิธีกร

20190522sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดผู้อัญเชิญตราราชมงคลธัญบุรี และจัดประกวดสุดยอดพิธีกร เพื่อหาตัวแทนคณะไปแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช และห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76816 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำการศึกษา 2562

848x410 ปฐม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-18.00 น.  Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

ขอเชิญ ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

??????????????????

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมผู้ปกครอง วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «