Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ส.ค.
19

การฝึกซ้อม (ซ้อมใหญ่) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

20190818sci

  มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการฝึกซ้อม (ซ้อมใหญ่) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/86245     Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
16

คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลประเมินบุคลากร

Assess personnel2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

พิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

20190810congrat-1_02

  พลอากาศเอกภคชาติ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ในพิธีซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85390 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

ประชุมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2562

20190809 laboratory safety_04

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมในการชี้แจงของ ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต หัวหน้าโครงการแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในเรื่องขั้นตอนการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/86219 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม”

20190807Bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม” ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาและศิษย์เก่า ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85169 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
07

ประชุมหารือกับศูนย์ Chinese Abroad Study Center (CASC)

20190807CASC

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมประชุมหารือกับผู้ประสานงานจากศูนย์ Chinese Abroad Study Center (CASC) เพื่อพูดคุยเรื่องการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกฝึกสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ การจัดทำหลักสูตรความร่วมมือ รวมถึงการให้นักศึกษาได้มีโอกาศเรียนภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เสริมความรู้นอกจากภาษาอังกฤษ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85159 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ซ้อมย่อยคณะ

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓

20190806sci

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85280 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

20190803Physics

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี ร่วมกับองค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85079 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี

20190801Chem_72

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี โดยมีคุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร มาเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84945 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «