Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

เม.ย.
22

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมปิดภาคเรียนที่ 2/2561

40134

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมปิดภาคเรียนที่2/2561 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75940 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

20190403EdPEx

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Smart Classroom สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75867   Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190403coopsci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสาร โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานต่างประเทศในการส่ง นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75859 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

โครงการ Youth Creative Programmer 2019

20190401YouthCreativeProgrammer

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ด้าน “การบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย” โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 10 เมษายน 2562 จำนวน 10 วัน ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer โดยทำงานร่วมกับบริษัท Metro System Cooperation จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างและพัฒนานักศึกษาไปทำงานด้านการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายให้กับองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการสร้างแอพพลิเคชั่นในงานธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆ นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้และผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาศในการเข้าทำงานทันที ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75774 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

20190401sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75898 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste”

20190328Sci Zero Waste_04

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “ชาววิทย์ร่วมใจลดขยะ “Sci Zero Waste” ซึ่งเป็นโครงการที่คณะฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75664 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_05

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้ามานำเสนอเครื่อง real time PCR แบบขนาดพกพา และได้แสดงการใช้งานของเครื่อง โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังการบรรยาย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75602 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

ประชุมกับบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer

20190315IT

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารอาวุโสของบริษัท Metrosystem Corporation จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สำหรับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Training Program) ภายใต้โครงการ Youth Creative Programmer ซึ่งจะจัดอบรมรุ่นแรก ในวันที่ 1-12 เมษายน 2562 นี้ เพื่อสร้างนักศึกษาออกไปประกอบอาชีพผู้ดูแลระบบและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่าย (Server Admin.) …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

20190315comsci_125

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT) ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ “GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY” โดยอาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

20190315TQR_40

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Qualifications Register) ระยะที่ 2 ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning outcome และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา Curriculum Mapping ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST-1 308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75277 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «