Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ต.ค.
09

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา

20181009coopIT_08

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70006 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

โครงการปัจฉิมและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา

20181005coopsci

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับสาขา โดยมีการแสดงเต้น The Righteous Star รับชมวิดีทัศน์แนะนำ IYF การแสดงวัฒนธรรมอินเดีย และวิดีทัศน์แนะนำ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70237 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

การประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

20181001sci_22

งานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69942 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
30

พิธีเปิดโครงการชมรม Green University

20180929GreenUniversity_11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของชมรม Green University เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69919 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
20

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920sci_06

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของคณะฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69763 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
14

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”

20180914sci_07

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project”โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะรองอธิการบดีผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีปิดในครั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69641 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
13

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว ค่ายอิคคิวซัง ๑

20180912sci_30

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม ภาคกลาง ค่ายอิคคิวซัง ๑ หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสามเณร โรงเรียนวัดไผ่ดำ และโรงเรียนปริยัติธรรมวัดโบสถ์อินทร์บุรี ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ห้อง ST-1 906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69523 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

โครงการอบรมการใช้เครื่อง GC MS

20180910bio_07

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้เครื่อง GC MS ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโทระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2561  โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิเชฐ กีรติพลกุล Application Advisor Analytical Product ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69623 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180905sci_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  แย้มเผื่อนผู้ช่วยอธิการบดีมาให้คำแนะนำแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้คำแนะนำในการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการจัดทำ MOOCs เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69459 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) รอบคัดเลือกภาคกลาง

20180804Water Rocket_99

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๗ (Thailand Water Rocket Championship#17) แข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง ในวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ สนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น ประเภทความแม่นยำ และประเภทความไกล ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67932 Facebook: https://goo.gl/n1RPLG Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts