Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

พ.ค.
27

ภาพโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

sci_11

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมีผลคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่า 30% หรือนักศึกษาที่มีความประสงค์เพิ่มเติมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเปิดภาคการศึกษา เข้าโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12725 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

banner_sci21May55

คณา่จารย์ และเจ้าหน้่าที่เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2555 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12705 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ

sci_71

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อปงระชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ทักษะการเขียนโครงการ หรือกิจกรรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาภาควิชา/สาขาวิชา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12631 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

ภาพการประชุมงานประกันคุณภาพ

sci_14

งานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมงานประกันคุณภาพ โดยมี ดร.อัญชลี ทองกำเนิด หัวหน้างานประกันคุณภาพ และอาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้บรรยาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวบ่งชี้วัดต่างๆ หลักฐานที่ใช้ประกอบและวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองของภาควิชา/สาขาวิชา่ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SC 1306 ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12615 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

banner_sciTraining

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โครงการย่อยที่ 2 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 16 - 28 พฤษภาคม 2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12597 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
16

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555

banner_sci29MAT55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
15

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชา (มคอ. 1 )

sd 177

ด้วยในปี พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุณิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai QualificationFramework for Higher Education ; TQF : HEd) พ.ศ. 2552 แล้ว และมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงให้ หลักสูตรได้มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา ซึ่งยังมีหลักสูตรอีกจำนวน 4 สาขาวิชา ยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชา ( มคอ. 1) Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
15

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยยึดหลัก “ร่วมกันปลูกป่า ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยรู้คุณค่าป่าไม้ถนอมรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

banner_sci14May55

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร  รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร คณบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม และบริษัทพรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยยึดหลัก “ร่วมกันปลูกป่า ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยรู้คุณค่าป่าไม้ถนอมรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสื่ยง ความปลอดภัย” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_166

ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากเทศบาลอำเภอธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12470 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

“การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจรรยาบรรณนักวิจัย”

sci_26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายผู้สอน โดยจัดการบรรยายเรื่อง “การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ  จรรยาบรรณนักวิจัย” โดย นายประชุม คำพุฒ และ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์  สุวีโร ผู้อำนวยการและหัวหน้า  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การบรรยายเรื่อง “เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์อย่างไรไม่ให้ถูก Reject!!!” โดย ดร. วสุ ปฐมอารีย์ บรรณาธิการ Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12553 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts