Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ส.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี

20190801Chem_72

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี โดยมีคุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร มาเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84945 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ

20190801Food_83

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี วาทกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การยกระดับและการพัฒนาสินค้าเกษตรอาหารด้วยนวัตกรรม” และ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านเกษตรอาหารร่วมภาคเอกชน” เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84726 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิตา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20190731IT_15

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุมพล บำรุงวงศ์ และคุณไชยณัฐ จามรมาน และ คุณสนั่น เกื้อกูลศาสนกิจ มาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ST-1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85266 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนปฏิบัติการให้กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

20180727sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสอนปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ และปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณอาคารสถาบันวิจัยเคมี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มทร.ธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82324 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

20180726sci

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีในพิธีในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82369 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
25

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนเข้าร่วม Science Camp ณ National Pingtung University, Taiwan

Physics-Capital

ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับ นางสาวสุณิสา อิ่มทัศไนย สำหรับการเข้าร่วม Science Camp ณ National Pingtung University, Taiwan Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

การประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019

20180723STEM

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ Global Inclusive STEM+Leadership Week China & Thailand 2019 ระยะที่ 2 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82172   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
20

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่)

20180719Bio_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ จาก 5 คณะ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ โครงการได้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน และ 19 กรกฎาคม ที่ผ่าน และได้รับเกรียรติจากผู้ทรงคุณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดังนี้ กิจกรรมที่ 1 1. รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีละ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. คุณ วิศิษฐ์​ ลิ้มลือชา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
19

โครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

20180718Fablab_165

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร ในโครงการ​ “ค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย” สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทาง​วิศวกรรม​ Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จังหวัดนครปฐม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81674 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน

20180718Bio_22

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน ระหว่างวันที่ 18-19 และ 27-28 กรกฎาคม 2562 โดยบริษัท ฟู้ดเทค ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลแตน จำกัด ณ ห้อง ST-1501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81832 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts