Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มิ.ย.
07

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

20180607coopsci_84

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66018 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี

20180605Chem

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

innovation2018

เอกสารดาวน์โหลด Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

20180531sciaward_74

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65667 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

20180531scicontest_22

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 มีการนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวดดังนี้ 1. กลุ่มคณิตศาสตร์ 2. กลุ่มคอมพิวเตอร์ 3. กลุ่มเคมี 4. กลุ่มชีววิทยา 5. กลุ่มฟิสิกส์ 6. กลุ่มสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65866 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

พิธีเปิดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

20180531sci_106

  ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน มีนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 51 ทีม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65610 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

banner31-05-61

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
25

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส

20180525sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยกิจกรรม 5ส เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เป็นวันดำเนินการ Big cleaning Day และวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นวันคณะกรรมการเข้าตรวจพื้นที่ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65446 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

20180524sci_03

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ในวันพฤหัสที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1 306 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65424 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180522sci_19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65148 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts