Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ก.พ.
14

โครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano

20180214sci_148

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบวัดปัญญานันทาราม และผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การใช้หัวเชื้อจุลินทรีัย์นาโน Than เพื่อการเกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิตดก ลดต้นทุน และปรับสภาพดิน ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60121 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

งานบายเนียร์ (Goodbye Senior 2018) สาขาวิชาชีววิทยา

20180212Bio_33

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบายเนียร์ (Goodbye Senior 2018) เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และเลี้ยงส่งรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60846 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

20180211coopsci_62

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ นายสมชาย แสงใสแก้ว นางสาวสมใจ โต๊ะทอง และนายกฤช เสนามนตรี วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงาน ประกวดผลงาน และการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59983 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

งานคืนสู่เหย้าเราชาวสถิติ

คืนสู่เหย้า_180212_0027

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานคืนสู่เหย้าเราชาวสถิติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ปลูกจิตสำนึกรักในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์และแนะแนวการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อให้กับศิษย์ปัจจุบัน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60889 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

20180210coopsci_36

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กีรตีบุตร กาญจนเสถียร มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เสริมทักษะและประมวลความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เมื่อวันที 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60050 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

งานกีฬา Normal Game 2017

NormalGames2018_180212_0030

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานกีฬา Normal Game 2017 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงอาหารกลาง มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์กันในหมู่คณะ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61079 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
09

โครงการ Career Roadshow กลั่นพลังความคิด กลั่นชีวิตมั่นคงกับไทยออยล์

20180209sci_35

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับฟังโครงการ Career Roadshow กลั่นพลังความคิด กลั่นชีวิตมั่นคงกับไทยออยล์ โดยมีวิทยากรจากบริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอยี เซอร์วิส จำกัด มาแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ บรรยายเรื่อง “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้โดนใจ” รับการรับสมัครงาน สอบข้อเขียนและคัดเลือกนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59942 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
09

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเบียร์

20180209Bio_26

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.อารณี โชติโก ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเบียร์ ระดับอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59920 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
09

การประชุมการเรียนการสอน IC3 และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดผล IC3

20180207ic3_12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการเรียนการสอน IC3 และกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการสอบวัดผล IC3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ที่ร่วมสอนในรายวิชา IC3 เข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59882 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

โครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน”

20180206stat_44

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1912 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59812 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts