Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ส.ค.
15

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2560

20170815sci_21

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ST-1217 ,ห้อง ST-1 307 และห้องST-1308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53204 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

โครงการ การทำลูกประคบสมุนไพรของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน

20170810NPUST_08

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการการทำลูกประคบสมุนไพรของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน (Thai Herbal Compress Ball (Herbal compress) ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากไต้หวัน National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53043 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20170803IT_45

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.สุรพงศ์ เอื้อวัฒนมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการ) ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53081 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

20170801sci_32

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

20170801project_62

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม STEM มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 33 โรงเรียน แบ่งเป็นทีมแข่งขันจำนวน 93 ทีม ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ จำนวน 21 ทีม กลุ่มคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ทีม กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวน 39 ทีม และกลุ่ม STEM จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา RMUTT และนักศึกษาไต้หวันจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)

20170724Bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการรายวิชานิเวศวิทยาและชีววิทยาการอนุรักษ์ระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา RMUTT และนักศึกษาไต้หวันจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) โดยมีการเรียนรู้ประเพณีการเกี่ยวข้าวและการร้องเพลงฉ่อย เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าว ลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจระบบนิเวศวิทยาของไร่นาสวนผสม ตั้งโจทย์ปัญหา ระดมความคิด ร่วมกันนำเสนอและอภิปรายโจทย์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ได้จากการลงพื้นที่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศภก.) ตำบลบึงบา และตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53019 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6)

20170724sci_11

คณะวิทยาศาสตรต์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ มคอ. (มคอ.3, มคอ.4, มคอ. 5, และ มคอ.6) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากร ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้างานหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53000 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน

DSC_9526

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รวมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยฯ เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52604 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
06

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560

20170706sci_304

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับนักวิจัยดีเด่น มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52624 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ประกวดการจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน ประจำปี 2560

20170706_09

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประกวดจัดพานดอกไม้และพานธูปเทียน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52975 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts