Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ก.ค.
13

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ

20180712_28

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดหว่านบุญ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81196 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
12

ตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019

20180712sci_06

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 25 คน ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม STEM + Leadership Week 2019 ณ มณฑล Zhejiang, สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฎาคม 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81365 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
11

โครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9

20180711Bio_02

สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 9 โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นี้เป็นการอบรมในภาคทฤษฎี ณ ห้อง ST-1 501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และสามารถนำไปใช้ในการเรียนและการทำวิจัยต่อไป ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82178 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ

20180710Stat

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและการจัดการสารสนเทศ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ ผศ.ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล และ ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ เป็นวิทยากร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81029 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference (The 1st FISF)

20180705FISF

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเกษตรอาหาร The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference(The 1st FISF) โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 5- 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/80181 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

โครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

20190704sci_120

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9 โดยแบ่งเป็นกลุ่มการประกวด 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ และกลุ่มคณิตศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/80670 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562

20180708Chem_18

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม “ผูกสัมพันธ์สายใยเคมี” ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับวิชาชีพเคมี ชีวิตประสบการณ์การเรียนการทำงาน การสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 5 ท่าน คือ คุณศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ คุณทัศนพร อริยสุนทร คุณกรวิท ปัตตาจิตต์ คุณกฤษฏิญา พรหมจันทร์ และ คุณธิดารัตน์ เหล่าชัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานในพิธีเปิด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

โครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8

20180708Bio_16

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยและหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 8 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ โดยในวันที่ 8 กรกฎาคมนี้ เป็นการสอนปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีความจำเป็นในภาคสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งสิ้น 8 ฐาน 8 เครื่องมือ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82194 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

ประกาศผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

bannerReward-innovation2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180703Comsci

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยะวงศ์ ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.สมคิด สุทธิธารธวัช (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และผศ.ดร.ณัทณรงค์ จตุรัส กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/80974 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts