Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ก.พ.
21

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 : เรื่อง กฏหมายที่ควรรู้ในการประกอบอาชีพ

20170219coopsci_85

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณนิพนธ์ เพ็ญราชา เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง กฏหมายที่ควรรู้ในการประกอบอาชีพ มาตรฐานและระบบคุณภาพในสถานประกอบการ จรรยาบรรณเพื่องานอาชีพ ได้รับเกียรติจากอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร ให้ความรู้เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และมีการเสวนาพร้อมแบ่งกลุ่มปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ การปรับตัวตามวัฒนธรรมขององค์กร และหลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ จากศีษย์เก่าสาขาวิชาต่างๆ 6 สาขาวิชา ได้แก่ นายสุพัฒน์ สดเอี่ยม นายสุรเชษฐ ทองโฉม นางสาวกันยารัตน์ ศึกษากิจ นายอิล สุขทวี และนายชวลิต นันทประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
14

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปี 2560

20170214sci_46

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปี 2560 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46198 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อุดมศึกษาไทย 4.0 และ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45991 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
08

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง การปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจากคุณฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการอบรมเพื่อเสนอของบประมาณและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการของบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามกฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน การเดินทางไปราชการ และโครงการ ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45981 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
07

มทร.ธัญบุรีลงพื้นที่เพื่อหารือและสำรวจความต้องการของชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลบึงกาสาม

20170207_02

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยคณบดีคณะเทคโนโลยีเกษตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์แผนไทย และผู้อำนวยการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก มทร.ธัญบุรี จำนวนกว่า 30 คน จาก 10 คณะ/วิทยาลัย เดินทางลงชุมชน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลบึงกาสาม เพื่อหารือและสำรวจความต้องการของชุมชน โดยมีนายก อบต. บึงกาสาม นายก อบต. บึงบา ผู้ใหญ่เล็ก เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล และตัวแทนเกษตรกรจำนวนประมาณ 30 คน มาร่วมหารือและให้ข้อมูล ซึ่งพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนา สวนปาล์ม และปลูกกล้วยหอม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มทร.ธัญบุรี

20170204STEM_67

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม วันที่ 4 ก.พ. 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45692 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม วันที่ 5 ก.พ. 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45693 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

โครงการนักวิทย์จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง

20170205sci_22

ผูู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการนักวิทย์จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง ในวันที่ 5 ก.พ 60 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45629 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

โครงการอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 2/2559

20170205coopsci_63

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักศึกษาฝึกงานของคณะฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล บรรยายในหัวข้อ “จดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพและการฝึกทักษะการสื่อสาร” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45584 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
04

โครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิคขั้นสูง (ระยะที่ 2)

20170204TOEIC_02

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิคขั้นสูง (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี อ.สุหัชชา สุวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45570 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Introducing-sci

    Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts