Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มิ.ย.
13

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (พ.ศ. 2558)

20170613SAR_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. (พ.ศ. 2558) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เกียรติบรรยายเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ สกอ. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรในฐานข้อมูล TQR ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51819 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีความดี

20170613sci_28

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีความดี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายในหัวข้อ “จิตอาสา กับบทบาทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น” และนางลัษมา ธารีเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี บรรยายในหัวข้อ วิถีการดำเนินชีวิตกับภูมิปัญญาข้าวไทย “ข้าวแช่ วัฒนธรรมรามัญปทุมธานี” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51789 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

20170612sci_08

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ไพบูรณ์ แย้มเผื่อน) มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสายวิชาการ เรื่องเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51726 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
09

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

20170509AppliedChem_22

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51657 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
09

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

20170608Bio_35

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานทางชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51602 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170607sci_12

  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ลานพระบรมรูป ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51540 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
06

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

20170605sci_54

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ เรียนอย่างไรในยุคศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บรรยายในหัวข้อ “การเรียนวิทยาศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บรรยายหัวข้อ “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมนักศึกษา และมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ เรื่อง “Social Engagement: Science @ RMUTT” โดย นายสุพจน์ ลานนท์ อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี นายฉัตรชัย บุตรเอก พนักงานบริษัทไทยไลออนแอร์ นายกีรติ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560

20170605sci

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

20170601sci

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

โครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

20170601math

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักศึกษาใหม่ทีมีผลคะแนนสอบเข้าต่ำกว่าเกณที่กำหนด โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น ) มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50812 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts