Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

ม.ค.
26

พิธีปิดและมอบใบเกียรติบัตรกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190126-scicamp_126

  ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบใบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74093 facebook : https://bit.ly/2TgJQma Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190126scicamp_24

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งเป็นกิจรรมค่ายวิทย์ – คณิต และกิจกรมค่ายเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจให้แก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73853 facebook : https://bit.ly/2FMYaA5 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

20190126stat

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST1901 และ ST1906 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74599 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
24

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการทำโพล”

เทคนิคการทำโพล

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

20190118coopsci

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา และได้รับรางวัลดังนี้ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์จากผลงาน “ระบบควบคุมอุณหภูมิร้อนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์สำหรับ H’ SAQST ที่สามารถบันทึกและตรวจสอบกลับได้” -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทยากร ศุภรานนท์ อาจารย์วิภารัตน์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20190118TOEIC_08

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 1:Picture ฝึกทำข้อสอบการฟังประกอบรูปภาพ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74722 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

20190118sci_17

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74629 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ทำบุญประจำปีภาควิชาเคมี

20190117CHEM_65

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภาควิชาเคมี ร่วมทำบุญประจำปีภาควิชาเคมี ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74825 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

กิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share

20190117SMO

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม SMO VIDYA MEET & Share เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 12.15 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74782 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

สาขาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “วันครู 2562″

20190117stat_05

ภาพกิจกรรม “วันครู 2562″ ณ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74621 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts