Category Archive: กิจกรรมภายในคณะ

มิ.ย.
24

กิจกรรมประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Atomic boy & girl 2019

20190622atom_04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Atomic boy & girl 2019 เพื่อหาตัวแทนดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชาสัมพันธ์คณะฯ และเป็นตัวแทนในการประกวดดาว-เดือน ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79272 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

20190622Master's degree_67

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2662 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79227 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20190620sarstat

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์สมสมัย เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79196 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20190620sarmath

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79075 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

โครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20190620it_12

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษารุ่นพี่ ชั้นปีที่ 3 สอนนักศึกษารุ่นน้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์จากสาขาวิชา เข้าพบปะกับพูดคุยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาผู้เข้าอบรม ในวันที่20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 812, ST-1 813 และST-1 814 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78428   Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190620sci_143

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78308 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

20190620sci_16

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78219 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

การประชุมเรื่อง ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรฯ และ ตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ

DSC_7210

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเรื่อง ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรฯ และ ตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ ที่จะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2562 และการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78210 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

บรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Yuji Aso จากสถาบัน Kyoto institute of technology ประเทศญี่ปุ่น

20190619bio_20

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบรรยายพิเศษจากอาจารย์ต่างประเทศ Assoc. Prof. Dr. Yuji Aso จากสถาบัน Kyoto institute of technology ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อเรื่อง “Microbial produ ction of renewable monomers for creation of bioplastics” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78190 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20190619bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78477 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts