Category Archive: ข่าวงานวิจัย

เม.ย.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

20190401sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75898 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

สถาบันเทคโนโลยี โชนัน ประเทศญี่ปุ่น มาติดตั้งเครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า

20180307Physics_33

หน่วยวิจัยโลกศาสตร์และฟิสิกส์บรรยากาศ สาขาวิชาฟิสิกส์ ต้อนรับ ดร.ซาโตะ จาก มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด และ ดร.นาริตะ จากสถาบันเทคโนโลยี โชนัน ประเทศญี่ปุ่น มาติดตั้ง เครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า ฟ้าคะนอง เพื่องานวิจัย ฟิสิกส์บรรยากาศ ภายใต้ MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี และ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61865 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561″

20180202sci_02

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา และ ดร.อารณี โชติโก นักวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561″ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59590 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว เข้าร่วมประชุมในการรายงานผลปิดโครงการ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

20180117IT_07

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมในการรายงานผลปิดโครงการ ITAP สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ บริษัท อี-ซี-โอ-พี (ประเทศไทย) จำกัด ตึกเอ็มไพร์ สาธร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59360 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากงาน 2017 IIDC

2017 IIDC-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation Awards

Philippines2017

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

ประกาศเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย และเกณฑ์สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2560

20170830

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

20170509KM_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้- กลุ่ม “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการกับ STEM” โดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข – กลุ่ม “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Q1- Q2” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50376 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «