Category Archive: ข่าวงานวิจัย

ก.พ.
18

คอลัมน์ ฉลาดสุดๆ: คัดแยกจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย

s180256_3

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ดร.ดลภา แก้วภา นายประดับรัตน์ ประจันเขตต์ และนายวรวี ชุมวรฐายี จึงได้ทำวิจัย คัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

คอลัมน์ SCIWATCH: มทร.ธัญบุรีคัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัด

s180256_2

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ดร.ดลภา แก้วภา นายประดับรัตน์ ประจันเขตต์ และนายวรวี ชุมวรฐายี ได้ศึกษาคุณภาพน้ำและคัดแยกแบคทีเรียจากบ่อบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรม 3 แหล่ง คือ โรงงานแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง โรงงานผลิตสุราแช่พื้นบ้าน และโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์ หลังจากศึกษาพบว่าแบคทีเรียเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่รุนแรงในน้ำเสียของโรงงาน Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
07

รับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556

banner_s070256_5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร ” นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556″ จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถในการวิจัยให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญาในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ จนก่อให้เกิดการสร้างทีมวิจัยที่มีความคล่องตัว และมีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
04

แบบรายงานความก้าวหน้า แบบ ต-1ช/ด

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
18

เครื่องกังหันรูพรุนบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

sci1

ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว ทางช่อง Thai PBS เรื่อง เครื่องกังหันรูพรุนบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยออกอากาศ ทางช่องThai PBS  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยาได้รับรางวัล

sci_09

ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด บทความวิจัยประเภทบทความวิิจัยดีีเด่นหััวขอ “การฟนฟูชายเลนดวยเทคนิิคทางชีีวภาพ” ในงานประชุมวิิชาการนเรศวรวิิจัย ครั้ังทีี่่ 8 นวัตกรรมความรูสูประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge to ASEAN Community) ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 และไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทวัสดุศาสตร/สิ่งแวดลอม ในหัวขอผลิตภัณฑชีวภาพ “หัวเชื้อราอัดเม็ด”จากการประกวด The 3rd TOP TEN INNOVATION AWARDS ณ หองประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

ขอเชิญชวนเข้าใช้ e-book

e-Book

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดซื้อ e-book (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการ e-book  ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็ม สะดวก รวดเร็วในการค้นหา http://www.library.rmutt.ac.th/e-book Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

“การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจรรยาบรรณนักวิจัย”

sci_26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายผู้สอน โดยจัดการบรรยายเรื่อง “การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ  จรรยาบรรณนักวิจัย” โดย นายประชุม คำพุฒ และ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์  สุวีโร ผู้อำนวยการและหัวหน้า  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การบรรยายเรื่อง “เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์อย่างไรไม่ให้ถูก Reject!!!” โดย ดร. วสุ ปฐมอารีย์ บรรณาธิการ Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12553 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
18

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง

banner_sci18-05-55-1

นางสาวสุดารัตน์  ชมรุ่ง นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และประกาศนียบัตรเหรียญทอง นำเสนอโครงงานเรื่อง “หัวเชื้อราปฏิปักษ์  Trichoderma เพื่อการจัดการป่าชายเลนแบบบูรณาการ” จาก โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
01

สวทช.เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2555″

ResearchChairGrant

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2555″ จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท  และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์  นักวิจัยแกนนำ ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เม.ย. 2555 คลิกเพื่ออ่านนรายละเอียดเพิ่มเติม Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts