Category Archive: ข่าวงานวิจัย

พ.ค.
18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

20170509KM_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดการองค์ความรู้ ดังนี้- กลุ่ม “การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการกับ STEM” โดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข – กลุ่ม “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Q1- Q2” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50376 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำเดือนเมษายน 2560

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
22

ประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนหารือกับศูนย์ COE

20170421nano_03

คณะรัฐบาล ประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนหารือ และสั่งซื้อนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนของ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี เพื่อนำหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนพัฒนาการปลูกปาล์มของประเทศมาเลเซีย ในการเพิ่มผลผลิต 26ทะลายต่อต้นต่อปี ปรับสภาพดิน ลดสารปนเปื้อน ลดต้นทุน ค่าปุ๋ย และที่สำคัญเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มได้ตลอดทั้งปี เฉลี่ย 30-36 ตันต่อไร่ต่อปี รายได้ 2,160,000 บาทต่อไร่ปี ได้ผลผลิตเร็วขึ้น ตั้งแต่อายุปาล์ม 1.6ปี เป็นต้นไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48852 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก”

20170327sci_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) Health Systems Research Institute (HSRI) ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47224 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
24

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยาย โครงการ “เขียนข้อเสนอผลงานวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก”

20170327Research

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

20170129Akapong

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย เดือนพฤศจิกายน

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts