Category Archive: ข่าวงานวิจัย

พ.ย.
10

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษฎาพันธุ์ ผลากิจ ได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ Oral Presentation

kritsadapan

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

ระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ Smart Wheelchair

Wheelchair_04

ผศ.เมธา ศิริกูล และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมด้วย ADHYA PRANATA SAKTI , DENY RAHMALIANTO และ FERNANDA PANCA PRIMA  นักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คิดค้นระบบควบคุมรถวีลแชร์เพื่อผู้พิการ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารี หมาดบำรุง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

20140905

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนารี หมาดบำรุง นักศึกษาปริญญาโท สาขาเคมีนวัตกรรม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในหัวข้อวิจัยเรื่อง การพัฒนาอิมมูโนเซนเซอร์สำหรับวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็ง ในงานสัมมนาผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557  ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ   โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ศิริวรรณ  ตี้ภู่  และ ดร.เปรมสุดา สมาน   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ Oral Presentation

20140905

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยากาารคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ  Oral Presentation กลุ่ม Information Technology and Communication Arts ผลงานเรื่อง Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm จากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

โครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)

sci20140804_05

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย) ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมSC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะฯ โดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยน้อย ให้สามารถพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลได้มากขึ้น ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22892 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเก้ากำลังช้างสาร

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

sci20140728_40

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์อุปการ จีระพันธุ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนเชิงวิจัยภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22561 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์ ให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงราย

20140724_09

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อการเกษตรอินทรีย์ ในการลดปัญหาหมอกควัน ให้กับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลตับเต่า อำเภอเถิง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายหาญศักดิ์ หาญบุญศรี  เป็นเกษตรกร เพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้แบบเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22472 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

20140721-1

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในคณะฯ ต่อไป ซึ่งได้มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนขอผลงานทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22347 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับ National Food Research Institute (NFRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับNational Food Research Institute (NFRI) และ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

MOU20140623

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ National Food Research Institute (NFRI) และ ลงนามความร่วมมือกับ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยและหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ National Food Research Institute (NFRI), Kobe University ศูนย์ซินโครตรอน ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ได้นิเทศนักศึกษาปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำวิจัยอยู่ที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts