Category Archive: ข่าวงานวิจัย

ต.ค.
22

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

sci_07

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16473 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

Option Pricing for Jump-Diffusion with Stochastic Volatility and Intensity

Option Pricing for Jump-Diffusion with Stochastic Volatility and Intensity Montakan thongpan, Sarun  Wongwai and Nonthiya Makate School of Mathematics, Faculty of Science and Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand E- mail: toombong@hotmail.com,wsarun@hotmail.com,nontaiyam@hotmail.com  Abstract:  Brownian motion and normal distribution have …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

เด็ก วิทยา มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ผลิตเครื่องช่วยนวดคนตาบอด

2013October16-2

จากความต้องการของศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด มีความต้องการให้ผู้พิการทางสายตาที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนการนวดได้ด้วยตนเองเนื่องจากการนวดแผนไทยเป็นที่นิยมและถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดโรค สนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาได้มีอาชีพนวด เป็นการให้โอกาสผู้พิการได้มีการฝึกฝนการนวดไทย เป็นเครื่องช่วยสอนแก่ครูสายตาปกติที่เป็นผู้สอนนวดในชั้นเรียนให้แก่ผู้พิการทางสายตา เป็นเครื่องเรียนรู้แทนครู โดยผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นส่วนตัว และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การนวดแผนไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย “ก๊อต” นายกฤษณะ โภควัฒน์ “ไนช์” นายณัฐชนน กมลโต “ฝ้าย”นางสาวกมลชนก อดิเรกธนสาร และ “แอร์” นางสาวมัณฑนา ปานสังข์ ได้คิดค้นและผลิต “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” ขึ้นมา โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษา จากประสิทธิภาพคุณสมบัติทำให้ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

บริษัท NXP Semiconductors Singapore Pte Ltd เข้าร่วมนำเสนอแนวทางสำหรับการควบคุมหลอดไฟในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

2013-09-20

คณะวิจัยของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ ร่วมฟังการนำเสนอแนวทางสำหรับการควบคุมหลอดไฟถนนและไฟสาธารณะ โดยบริษัท  NXP Semiconductors Singapore Pte Ltd จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมี อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการนำเสนอเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16317 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลจากโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

2013September17-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับผลงาน“เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาเทคโนโยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science) และรางวัลนวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) โครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษา ============================ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
16

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557

sci_07

ผศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ, อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโชว์ผลงานและประกวดผลงาน ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16131 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
30

การเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน รศ. , ผศ.

2013july29-3

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาให้ความรู้ เรื่องการเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน ผศ., รศ. ให้กับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลินิกวิจัย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

คณบดีคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีลงข่าวหนังสือพิมพ์

999261_591639284191977_1956530617_n

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีและดร.สุทธวรรณ สุพรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ในเดลินิวส์วาไรตี้ในเรื่อง วิเคราะห์ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศ 20 ปีที่ผ่านมามีสภาวะดีขึ้น แต่ปัญหาฝุ่นขนาดเล็ก และก๊าซโอโซน จากการเผาไหม้ของรถยนต์ยังมีมากขึ้นแทนสารตะกั่ว ข่าวเพิ่มเติม : http://www.dailynews.co.th/article/224/211286 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

rmutt_news-91

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
07

โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

banner_s07-05-56_1

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดโครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”  โดยมีการบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์  ในวารสารระดับนานาชาติและจรรยาบรรณนักวิจัย”  โดย รศ.ดร.สมชาย  ปราการเจริญ ห้องประชุม SC 1306  ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดย ดร.ชัยชนะ  ใจบุญ  ห้อง SC1307 ปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางด้านสถิติเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” โดย ผศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ห้อง SC1306  เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 <<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>> Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts