Category Archive: ข่าวงานวิจัย

พ.ค.
01

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

banner_sci01_05_56_1

กำหนดการ วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2555 08.30 -08.45 น.                   ลงทะเบียน (ห้อง SC1306) 08.45 -09.00 น.                   พิธีเปิด (ห้อง SC1306) Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
25

สกศ. ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

banner_s25-04-56_3

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ในการจัดประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” สืบเนื่องจากนโยบายคณะรัฐมนตรี ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้ในด้านการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ ระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติเพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม กรอปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับ “การใช้ประโยชน์จากการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยทุกเพศ ทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัดเทียมกัน” Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
25

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556

banner_s25-04-56_1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๖” (Thailand Research Expo 2013) ซึ่ง Mascot ที่จะจัดทำขึ้นในปีนี้ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสื่อที่แสดงถึงการมีความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย กับการนำสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมีรายละเอียดของการประกวด ดังนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

มทร.วิจัยการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ (Environmentally Friendly Paper Making Process)

banner_s24-04-56_2

ผศ.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ ที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยกระดาษไม่เหลืองและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิตกระดาษในเชิงหัตกรรมจะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต คือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการแช่และต้มเยื่อกระดาษ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษ สารเคมีทั้งสองตัวนี้จะเป็นตัวทำให้กระดาษที่ได้ขาวสว่าง เนื่องจากเกิดการทำปฏิกิริยากับลิกนิน ทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อกระดาษลดลง แต่การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถึงแม้จะทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อลดลง ในทางกลับกันผลผลิตเยื่อที่ได้ก็จะมีค่าลดลงเช่นกัน นอกจากนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการต้มเยื่อ น้ำทิ้งที่ได้จะมีส่วนประกอบของโซเดียมที่อยู่ในรูปเกลือต่างๆ สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน สารต่างๆเหล่านี้เมื่อถูกปล่อยลงในน้ำทิ้งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษก็เป็นแต่เพียงการทำให้ลิกนินก่อให้เกิดสีแตกตัวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกำจัดลิกนิน เจ้าตัวลิกนินนี้เอง ที่จะทำให้กระดาษกลับเป็นสีเหลืองได้โดยง่าย นอกจากนี้การผลิตกระดาษด้วยวิธีการทางเคมีจากโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีผลต่อคุณภาพของกระดาษที่ได้มีความแข็งกระด้าง หยาบและไม่เรียบ Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

Beall’s List of Predatory Publishers 2013

banner_sci090456_6

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

banner_sci090456_5

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง

small070356

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 7 ทีม/เรื่อง จาก“โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2“วันที่ื 6 มีนาคม 2556 จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 8 มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งผลงานนักศึกษา จำนวน 2 สาขาได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน  7 ทีม/เรื่อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

PROCEEDINGS of CONIAPS XV

4Feb56

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

นักวิจัย มทร.ธัญบุรีวิจัย สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง

s180256_6

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
18

เผยงานวิจัยแยกจุลินทรีย์จากบ่อน้ำเสีย สามารถสลายสารอินทรีย์ ให้น้ำดีขึ้น

s180256_5

ดร.ดลภา แก้วภา, นายประดับรัตน์ ประจันเขตต์ และนายวรวี ชุมวรฐายี นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผย ถึงงานวิจัยเรื่อง การคัดแยกจุลินทรีย์จาก บ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงาน ว่า ข้อดีของการใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน คือ ต้นทุนต่ำ ทำได้ง่าย ประหยัดพลังงาน และเมื่อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียทำงานได้เต็มที่ก็จะทำให้ปฏิกิริยาย่อยสลายเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ของเสียหรือกลิ่นเน่าเหม็นก็จะถูกกำจัดไปในที่สุด Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts