Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ค.
06

ผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

20180706

  Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอเชิญคณาจารย์เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

Vote2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

Fab-Lab

ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB จำนวน 15 โรงเรียน 1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 3. โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 4. โรงเรียนธัญรัตน์ 5. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 6. โรงเรียนมัธยมวัดเขียนเขต 7. โรงเรียนปทุมวิไล 8. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 9. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 11. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 12. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 13. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 14. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

congratulation-kamonrat

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5.5 รับตรงอิสระ

TCAS5.5RMUTT

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 1

aseisRMUTT-2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

banner28-05-61

 สถานที่จัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่ม ชั้น ห้อง กลุ่มคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ST-1308 กลุ่มชีววิทยา ชั้น 5 ห้อง ST-1501 กลุ่มเคมี ชั้น 6 ห้อง ST-1601 กลุ่มฟิสิกส์ ชั้น 7 ห้อง ST-1701 กลุ่มสถิติประยุกต์ ชั้น 9 ห้อง ST-1901 กลุ่มคณิตศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง ST-1 906 กลุ่มคณิตศาสตร์ (ห้อง ST-1 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

Big Cleaning Day

BigCleaningDay

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Kanokwan

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี

20180509chem

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๙ จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมควรตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ๑. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ๓. มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ตามกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
03

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

20180503sci_40

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64216 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci20180501

  Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
23

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน

Academic and Research1

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
13

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

Contest of Research Projects 2018

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 23 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ ใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา 2 พฤษภาคม 2561 จัดส่งใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย 30 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2561 เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยพร้อมทั้งรายงานโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในรูปแบบไฟล์ ทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com เท่านั้น 20  พฤษภาคม  …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

banner20180331-princess-01

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 34123456...102030...Last »