Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

มิ.ย.
18

แนะนำอาจารย์ใหม่

Dr.Paketa-Math

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190612graduate

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
12

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

anniversary2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต

bennerBloodDN-01-01

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมทําความดีบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562

คู่มือปฐมนิเทศ2019

คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา2562 http://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=359 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

ขอแสดงความยินดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ๒

informationDeansci

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

TCAS4

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=10916 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562

Re

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (RE-รหัส) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1HmzUPmZK3Q0hvzNlJaBevDikqOOCSfIi/view Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2562

safe_image

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Jularak2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «