Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.ค.
12

การสอบและประเมินวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20181212Grad

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2018

siif2018-sci

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

การประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018

20181206sci_02

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย นำนักศึกษาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพยุงศักดิ์ พรบรรดิษฐ์ นายนนทกร ภักดีไทย และนายศุภฤทธิ์ สหรัตนไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018 ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล 1 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

แนะนำอาจารย์ใหม่ ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

Jetpinit20181211

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

bio20181208

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

แนะนำอาจารย์ใหม่

kanittha20181204

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

Soldier2018

กำหนดการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบสอง) นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 (อายุ 20 ปีบริบูรณ์) เป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2540 (อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์) ที่เคยยื่นขอผ่อนผันกับสถานศึกษาเดิมมาแล้ว และย้ายเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 รอบเช้า 08.30 – 11.00 น. / รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น. ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Print

กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5 ปีการศึกษาที่ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ขอเชิญร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181205Dad

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
13

Warm Welcome Prof.Dr.Yoshikazu Miyanaga and distinguished guests from Hokkaido University, Japan

Hokkaido

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts