Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

มิ.ย.
14

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

20190613coopsci_02

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์

20190611physics_09

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST-1 701 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77557 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

บริษัท เอสเอสแอนด์ซี เทคโนโลยี จำกัด เข้ารับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

20190611ssc_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท เอสเอสแอนด์ซี เทคโนโลยี จำกัด ในการพบปะนักศึกษาเพื่อรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 (เวลา 11.15-12.00 น.) ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77534 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

งานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2562

20190611coopsci_62

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ในการแนะนำแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษา 1/2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77491 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
10

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน

20190610coopsci_06

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ ก่อนออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (์NPTU) สาธารณะรัฐไต้หวัน ในวันที่ 10 มิถุนายน ณ ห้อง English Cafe’ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77470 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
10

ประชุมการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project

20190510depa

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนวางแผนและพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิชาการทีโอที และส่วนพัฒนาองค์ความรู้และอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บมจ.ทีโอที ในวันที่ 10 พ.ค. 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 มีโอกาสทำงานร่วมกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ โดยพัฒนางานจริงด้าน Data Analytic, Cyber Security, และ Smart …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

20190402coopsci_13

  ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2. รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 3. รางวัลชมเชยประเภทนานาชาติ นายกรวัฎ เอนกนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนกานต์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสารนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190403coopsci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินเอกสาร โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานต่างประเทศในการส่ง นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ National Pingtung Univeristy (NPTU) ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75859 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

กิจกรรมแนะแนวสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20190130NPTU_20

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ น.ส.จุฑาทิพย์ เถามนพันธ์ และนายศรฉัตร ผิวอ่อน ศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พร้อมด้วยนักศึกษาจาก National​ Pingtung University (์NPTU) ในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักศึกษาที่สนใจออกสหกิจต่างประเทศ เกี่ยวกับการเตรียมตัวไปออกสหกิจศึกษา ทุนการศึกษา และการมีโอกาสได้งานทำที่สาธารณรัฐไต้หวัน ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74521 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
29

บริษัท สยามชานิการีพิตติ้งส์ จำกัด เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา

2019029coopsci_03

นางสาวสุนทรพักตร์ อภิรักษ์เสนา ผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ และทีมงานจากบริษัท สยามซานิทารีพิตติ้งส์ จำกัด ในเครือ SCG จังหวัดปทุมธานี เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74395 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «