Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

พ.ย.
13

การติดตามผลการออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

20181113coopsci_16

  ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอพบนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศของคณะฯ เพื่อติดตามผลการออกสหกิจเพือฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70866 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
06

งานสหกิจศึกษาแนะนำขั้นตอนการออกสหกิจศึกษาศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

20181106coopsci_02

นางอิศมาภรณ์ ทองอุ่นเรือน เจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าแนะนำขั้นตอนการออกสหกิจศึกษาศึกษาและการกรอกเอกสารการออกสหกิจและฝึกงานให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70767 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
11

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181011comsci_11

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1311 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70537 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20181010coopmath_10

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70131 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20181010coopstat_06

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70081 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา

20181009coopIT_08

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70006 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

กิจกรรมแนะนำการกรอกเอกสาร (สก.) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

20181008coopmath_03

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะนำการกรอกเอกสาร (สก.) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1910 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70217 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
07

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาชีววิทยา

20181007coopbio_25

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70163 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

กิจกรรมแนะแนวการกรอกเอกสาร(สก.) นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181005coopsci_21

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมแนะนำการกรอกเอกสาร(สก.)รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีอาสาสมัครมาแนะนำในการรับสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเข้ามูลนิธิ World Camp ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70548 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180821sci_08

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้านำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ ต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68763 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 22123456...1020...Last »