Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ส.ค.
22

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศนำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180821sci_08

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้านำเสนอการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศ ต่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68763 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึักษา 1/2561

20180608coopsci_02

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึักษา 1/2561 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66343 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
07

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี

20180607coopchem

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST2-1207 อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66074 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
07

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

20180607coopsci_84

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66018 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

20180601physic_09

สาขาวิชาฟิสิกส์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ST1-701 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66319 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180601IT_07

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยในครั้งนี้อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องST 1-801 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66006   Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180509coopsci_02

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64794 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

20180508coopsci_26

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64769 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
04

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180504coopsci_38

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64527 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น 2561 (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)

20180405coopsci_06

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 11(อาคาร 40 ปี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: www.sci.rmutt.ac.th/photo/63572 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 21123456...1020...Last »