Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ธ.ค.
08

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

20161207stat_14

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST-1904 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43552 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
01

งานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

20161201coopsci_23

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43404 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
29

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

20161129coopsci_60

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 6 ภาควิชา/สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาชีววิทยา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43264 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
28

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

20161127physics

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษาเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1712 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43237 ภาพโดย ดร.นริศร์ บาลทิพย์ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559

20161119coopsci_05

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ประภาส ทองรัก ์มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง Smart classroom อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43133 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
11

แนะแนวนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2560

20161111coopsci_02

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรักษ์ ได้แนะแนวนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43026 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20161106physics_04

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42822 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
04

งานสหกิจศึกษา จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560

20161104coopsci_02

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล และดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม ได้แนะแนวนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ์ เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42834 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
03

งานสหกิจศึกษา จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560

20161103coopsci

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดร.บุญธิดา เอื่อพิพัฒนากูล และอาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ได้แนะแนวนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 179 คน เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42884 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

สอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ

20161002toeic_32

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42072 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts