Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

พ.ย.
04

งานสหกิจศึกษา จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560

20161104coopsci_02

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล และดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม ได้แนะแนวนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ์ เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42834 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
03

งานสหกิจศึกษา จัดแนะแนวเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560

20161103coopsci

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดร.บุญธิดา เอื่อพิพัฒนากูล และอาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ได้แนะแนวนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 179 คน เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42884 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
02

สอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ

20161002toeic_32

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ TOEIC เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42072 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559

20160923coopsci_03

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41931 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
18

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20160918coopsci_02

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล และดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ” ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/41537 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
14

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University สาธารณรัฐไต้หวัน

20160911tiwan_05

ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วย ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2559 ณ National Pingtung University สาธารณรัฐไต้หวัน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42231 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

นิเทศนักศึกษาสหกิจ ภาควิชาเคมี ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

coopchem

ดร.วณิภา นาคลดา  ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ  และผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อาจารย์ประจำภาคเคมี ไปนิเทศสหกิจณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
27

ประชุมอาจารย์ใหม่เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเอกสารการออกนิเทศสหกิจศึกษา

20160826coopsci_11

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมสำหรับอาจารย์ที่เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนการกรอกข้อมูลในเอกสารการออกนิเทศ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 59 ณ ห้อง ST-1 206 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40521 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
24

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

IMG_6543

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นวิทยากรในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ ที่จะเดินทางไป ออกสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน (วันที่ 12 กันยายน 2559) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40541 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ 21 สิงหาคม 2559

20160821Physics_05

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/40271 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts