Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ธ.ค.
02

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20141126_coop

สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.15-13.00 น. ณ ห้อง SC1906 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24931 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
28

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 3 ประเภทสถานประกอบการ และประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดีเด่นด้านสหกิจศึกษา

20141128

สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 3 ประเภทสถานประกอบการ และประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดีเด่นด้านสหกิจศึกษา ได้แก่ ประเภทสถานประกอบการ นำเสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -สถานประกอบการขนาดกลางและย่อม ได้แก่ – สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประเภทผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ นำเสนอโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -คุณเชาว์ ไชยคำ (สถาบันนวัตกรรมทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) โดยจะทำการมอบโล่รางวัล ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

20141120_15

สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.15-13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24770 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

สหกิจศึกษาจัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

20141119_14

สหกิจศึกษา จัดแนะแนวเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยมีผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.15-13.00 น. ณ ห้อง SC1801 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24751 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

บริษัท AsiaBioGAS เข้าร่วมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือในการแก้โจทย์วิจัยด้าน Bio Gas

coop20140924_10

Mr.ANDERS EK  ตำแหน่ง Chief Scientist  และ คุณพัฒนี  พริ้งจำรัส  ตำแหน่ง Bioprocess  Scientist จากบริษัท AsiaBioGAS  เข้าร่วมหารือกับ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมทีมงานสหกิจศึกษา ณ  ห้อง SC1217 เวลา 10.30-11.50 น. ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เพื่อการสร้างความร่วมมือในการแก้โจทย์วิจัยด้าน Bio Gas ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24219 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม

coopsci20140913_03

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557  เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง  SC 1306  โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากภาควิชา/สาขาวิชาจำนวน 12 คน  และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 กลุ่ม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23785 ผลการประกวดโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/วิศวกรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ สรุปประเภทที่ส่งเข้าประกวด : วิศวกรรมศาสตร์ฯ กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล สาขา หัวข้อ 1 นายศักรภพน์ เขื่องสตุ่ง ฟิสิกส์ การพัฒนาไดโอดแบบ  UNI polar …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

ประชุมการตั้งศูนย์ Innovation Center ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จังหวัดปทุมธานี

IC20140829_18

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และ ดร.ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี ผจก.สถาบันนวัตกรรมทีโอที ร่วมการประชุม การตั้งศูนย์ Innovation Center ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุ SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23484 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

ภาควิชาเคมีนำเสนอผลงานในโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น

chem20140818

นักศึกษาภาควิชาเคมีที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2557 ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานประจำและโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ในโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องสโลป สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23306 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

โครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น

coopsci20140815_19

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่นซึ่งจัดโดย งานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษา 2557 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกผลงานประจำและโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชานำไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23108 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
13

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสหกิจศึกษา ของมทร.ธัญบุรี

coopsci20140806_18

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้เข้าศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นายณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เพลินใจ ร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำความเป็นมาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22831 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts