Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ธ.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒

sci_76

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก โครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ให้การสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 25556 โดยในวันงาน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

sci_02

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ การฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 หัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรม ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17468 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

coop_14

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 เรื่อง การปรับตัวเข้ากับวํฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม และ ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในโรงงาน โดยนายนิพนธ์ เพ็ญราชา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรม ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17223 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

การประกวดโครงงานสหกิจ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ

sci_21

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงานสหกิจ – วิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับคณะฯ โดยมีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโดยมีคณาจารย์ จากภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินประกวดโครงงานฯ ในครั้งนี้ ภาพการประกวดโครงงานสหกิจเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16709 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
25

พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

sci_12

งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาในการออกสหกิจ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง SC 1401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพพิธีเปิดเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16605 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
21

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบทุนโครงการสหกิจนานาชาติให้กับนักศึกษา

sci

น.ส.จิดาภา ภัทรบุญฤทธิ์ และนายวัชรพล กาพย์พิมาย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนทุนละ 5,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ไต้หวัน จำนวนเงิน 18,800 บาท เพื่อเข้าร่วม “โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ” ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 31 มกราคม พ.ศ.2557 ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกสหกิจศึกษาที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

com01

อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกสหกิจศึกษาที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Software Industry Promotion Agency (Public Organization) เรียกชื่อย่อว่า SIPA  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

ภาพงานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

sci

งานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 7 – 8  ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โดยแยกตามสาขาวิชาตั้งแต่วันที่ 7-8 ตุลาคม 2556 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16301 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
08

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกสหกิจศึกษาที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

com01

อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ออกสหกิจศึกษาที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

coop_07

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ เทคนิคการเลือกสถานประกอบการณ์ กระบวนการสหกิจศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัชติพงศ์  อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ  ห้อง SC 1501  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16241 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts