Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ม.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 ภาควิชาเคมี

2014-01-23-sci_03

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 หัวข้อ ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยมีรุ่นพี่ภาควิชาเคมี นายธวัชชัย จุฑามาศ เป็นผู้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ ห้องสโลป สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18587 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
16

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษากับบริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด

sci_10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ คุณจิตรคุปต์ ทองขาม  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด ร่วมลงนามขยายความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ บริษัท เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2557 ณ บริษัท ดับเบิ้ลยูจีซี จำกัด โดยมี ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ร่วมในการลงนามในครั้งนี้ด้วย ภาพพิธีลงนามความร่วมมือเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=18050 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด

sci_14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ คุณประสงค์  หงษ์ทอง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.อี.มารูบิซิ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพการลงนามเเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17966 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประชุมความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2013December19-4

อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และอาจารย์ไกรมน มณีศิลป์ ได้นำคณะนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับสถาบันนวัตกรรม ทีโอที ซึ่งนำโดยนายชาตรี อังคกุล ผู้จัดการของสถาบันฯ ในการติดตามนำหัวข้อสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการต่อ เป็นโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม SC 1206 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17771 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
18

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 หัวข้อ: หัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้น

sci_12

งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มปฏิบัติ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลโดย อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะแนวเกี่ยวกับการรับสมัครงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ และจัดกิจกรรมกับนักศึกษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17659 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒

sci_76

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก โครงการแสดงนิทรรศการและการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ที่ให้การสนับสนุนด้านสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 25556 โดยในวันงาน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

sci_02

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะ การฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 หัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรม ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17468 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

coop_14

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 เรื่อง การปรับตัวเข้ากับวํฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม และ ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในโรงงาน โดยนายนิพนธ์ เพ็ญราชา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรม ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17223 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

การประกวดโครงงานสหกิจ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ

sci_21

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงานสหกิจ – วิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับคณะฯ โดยมีตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วมประกวด เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโดยมีคณาจารย์ จากภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินประกวดโครงงานฯ ในครั้งนี้ ภาพการประกวดโครงงานสหกิจเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16709 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
25

พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

sci_12

งานสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาในการออกสหกิจ ประจำภาคการศึกษา 2/2556 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง SC 1401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพพิธีเปิดเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16605 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts