Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ส.ค.
15

ผู้บริหารคณะฯ รับฟังอดีตผู้ใหญ่บ้านคลอง 9 นำเสนอผลงานและความต้องการของชุมชน

2013Aug15-4

ผู้บริหาร และตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา/สาขาวิชา ให้การต้อนรับ นายเล็ก พวงตัน อดีตผู้ใหญ่บ้านคลอง 9 หมู่ 7 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ในการนำเสนอผลงานและความต้องการของชุมชน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการนำเสนอเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7636 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ “การเขียนจดหมายสมัครงาน”

coop_05

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมทักษะการเตรียม ความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในหัวข้อ การเขียนจดหมายสมัครงาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง SC 1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7624 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

ตัวแทนสำนักสหกิจศึกษา ออกเยี่ยม Witcorp Products Co Ltd.

2013Aug15-1

ตัวแทนสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกเยี่ยม Witcorp Products Co Ltd. นำโดย นายณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์   พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติสหกิจศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสินสาธรทาวเวอร์ สีลม Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
08

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

coop_03

นายนิติ  วิทยาวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้าน IT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องเรียน sc1401 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการบรรยายเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7148 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

ประชุมความร่วมมือกับ National Pingtung University of Science & Technology,TAIWAN.

sci_15

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเจรจาความร่วมมือกับ Associate Professor of Food Science Dr. Shawn S-C. Sheu และ Professor Chiu Chiu Hsia จาก National Pingtung University of Science & Technology ประเทศไต้หวัน ในการส่งนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาออกสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 2 คน ณ National Pingtung University of Science & Technology เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
25

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2

sci

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
20

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

coop_09

เจ้าหน้าที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนางสาวสุดารัตน์  ชมรุ่ง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องเรียน sc1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7090 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
17

นิเทศสหกิจศึกษา สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

sci_07

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เยี่ยมเยือนนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ภาพนิเทศสหกิจศึกษาเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6860 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

coopsci_09

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องเรียน sc1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6351 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด

coopsci_19

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ นายสมชาย กิติภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ บริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องรัตตอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพพิธีลงนามความร่วมมือเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6230 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts