Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ส.ค.
17

โครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2555

banner_coop16Aug55

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและการแก้ปัญหาในสถานประกอบการ ในโครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปี-การศึกษาที่ 1 /2555  โดยได้รับเกียรติจาก นายนิพนธ์ เพ็ญราชา ผู้จัดการอาวุโส บริษัท กิฟฟาเรีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด  ณ  ห้องประชุม SC1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555 ภาพการบรรยายเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14439 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
17

โครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 /2555

banner_coop15aug55

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “จดหมายสมัครงานการสัมภาษณ์งานอาชีพ”  ของโครงการอบรมเสริมทักษะกระบวนการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ  สาทรสัมฤทธิ์ผล คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง SC1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ภาพการบรรยายเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14425 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ประชุมสหกิจศึกษา

banner_coop

งานสหกิจศึกษา ประชุมติดตามผลการนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยมีอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำสาขาวิชาวิชา และเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและหารือแนวทางในการพัฒนางานสหกิจศึกษาของตน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555ณ ห้องประชุมคณบดี ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14112 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
16

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

banner_coop12-07-55

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 – 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  เข้ารับฟังบรรยายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา” จากนางสาวสุดารัตน์ ชมรุ่ง  ศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา  ณ ห้อง SC 1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.255 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7430 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
16

วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

sci_02

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 – 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  เข้ารับฟังบรรยายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม”  โดยนายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้อง SC1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2555 รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7379 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
09

คณบดีมอบเกียรติบัตรสหกิจศึกษาและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

banner_coop06-07-55

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รางวัลในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา-วิทยาศาสตร์ดีเด่น และการประกวดงานประจำ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13839 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

banner_scicoop

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 รุ่นที่ 4 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12751 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัล “โครงการสหกิจศึกษา RT55″

Poster_1-1

“โครงการสัมมนาและแสดงผลงานสหกิจศึกษา RT55″ เมื่อ วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10541 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

โครงงาน “ประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554”

sci_10

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554”  ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ  ห้องประชุมวิทยบงกช ระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม พ.ศ.2554 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10114 Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts