Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ม.ค.
29

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

2019029TOEIC_13

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 3: Short Conversation ลักษณะข้อสอบบทสนทนา ฝึกทำข้อสอบ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74507 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

20190118coopsci

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา และได้รับรางวัลดังนี้ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์จากผลงาน “ระบบควบคุมอุณหภูมิร้อนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์สำหรับ H’ SAQST ที่สามารถบันทึกและตรวจสอบกลับได้” -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทยากร ศุภรานนท์ อาจารย์วิภารัตน์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20190118TOEIC_08

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 1:Picture ฝึกทำข้อสอบการฟังประกอบรูปภาพ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74722 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20190115coopsci_04

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยมีอาจารย์นิกร เทพทอง ในหัวข้อ TOEIC Part 1:Picture ลักษณะข้อสอบการฟังประกอบรูปภาพ ฝึกทำข้อสอบ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73844   Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิคสำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20190108coopsci_04

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิคสำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิกร เทพทอง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72931 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
05

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์

20190105Physics_04

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72846 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
13

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)

20181213coopsci_10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติ และประเภทนวัตกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน ชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72366 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

บริษัท CDG เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน

20181204comsci_25

บริษัท CDG ในเครือ CDG Group เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน กับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72234 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือความร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

20181127Apex_16

นายประวิทย์ ฉายแสง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจาก Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. เข้าพบ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อหารือการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา และพิจารณาการร่างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71828 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
23

การประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา

20181123coopsci_07

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71432 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts