Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

มิ.ย.
07

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561

20180607coopsci_84

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66018 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

20180601physic_09

สาขาวิชาฟิสิกส์ ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ST1-701 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66319 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180601IT_07

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยในครั้งนี้อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมีอาจารย์ในสาขาฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องST 1-801 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66006   Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180509coopsci_02

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64794 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

20180508coopsci_26

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64769 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
04

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180504coopsci_38

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64527 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น 2561 (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)

20180405coopsci_06

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 11(อาคาร 40 ปี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: www.sci.rmutt.ac.th/photo/63572 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

20180329coopsci_57

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63373 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
27

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก

MOU-Coopsci2018

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 โดยงานนี้ได้มีรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
14

คณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NPUST

20180314sci_88

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Chang-Hsien Tai อธิการบดีจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง และการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ตึกสำนักงานอธิกาบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63090 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts