Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

20180310physics_03

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 701 และ ST-1 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62224 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

การประชุมอาจารย์ประสานงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา

20180306coopsci_05

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61772 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

20180211coopsci_62

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ นายสมชาย แสงใสแก้ว นางสาวสมใจ โต๊ะทอง และนายกฤช เสนามนตรี วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงาน ประกวดผลงาน และการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59983 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

20180203coopsci_69

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงวิเคราะห์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขอบเขตของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59510 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

20180118coopsci_19

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายรวิพล จันทร์เหล่าหลวง (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวข้อเรื่อง : โปรแกรมนับจำนวนผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตด้วยโพโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และโปรแกรมแสดงผล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

งานสหกิจศึกษาแนะแนวนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

20180117coopsci_52

ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แนะแนวการศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58562 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
11

การฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจต่างประเทศ

20171111coopsci_35

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่านการฝึกสหกิจต่างประเทศ โดย ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56556 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20171102coopsci_30

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56030 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
01

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

272092

คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 – 1 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
27

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

20171027Physic_17

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST 1-701 และมีคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชาฟิสิกส์เข้าร่วมเพื่อให้โอวาทและพบปะพูดคุยกับนักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55925 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts