Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

ต.ค.
20

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี

20171020chem-1_11

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี ประจำภาคการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-2103 ห้องสโลป อาคารสถาบันวิจัยเคมี ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55848 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
18

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20171018stat_34

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55820 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20171017coopsci_129

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55818 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาชีววิทยา

20171017coopsci_105

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิชาชีววิทยา ประจำภาคการศึกษา 1/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 501 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55816 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2560

20171017coopsci_64

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 6 ภาควิชา/สาขาวิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงชกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55736 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

20170917coopsci_106

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จำเป็นก่อนออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล บรรยายในหัวข้อ การนำเสนอผลงานประกวดผลงานและการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54980 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

งานวิเทศสัมพันธ์แนะนำนักศึกษาที่สนใจออกสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20170911sci_23

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ประสานงานสหกิจต่างประเทศเข้าแนะนำนักศึกษา 6 สาขาวิชาที่สนใจออกสหกิจต่างประเทศ ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 12.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง ST-1 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54654 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
10

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

20170910Physics_27

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จำเป็นก่อนออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์ มาบรรยายในหัวข้อ เสริมทักษะและประมวลผลความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง รป 2-03 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54652 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
03

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์

20170903Physics_05

สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จำเป็นก่อนออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54475 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
27

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20170827Physics_22

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2560 สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นก่อนออกฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีอาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54089 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts