Category Archive: ข่าวสหกิจศึกษา

พ.ค.
04

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ

20180504coopsci_38

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64527 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น 2561 (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน)

20180405coopsci_06

ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ อาคาร 11(อาคาร 40 ปี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: www.sci.rmutt.ac.th/photo/63572 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

20180329coopsci_57

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63373 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
27

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก

MOU-Coopsci2018

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 โดยงานนี้ได้มีรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
14

คณะผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก NPUST

20180314sci_88

  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Chang-Hsien Tai อธิการบดีจาก National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการเจรจาความร่วมมือด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง และการจัดทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ตึกสำนักงานอธิกาบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63090 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

20180310physics_03

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 701 และ ST-1 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62224 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

การประชุมอาจารย์ประสานงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา

20180306coopsci_05

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ประสานงานในประเทศและต่างประเทศ ในการดำเนินงานสหกิจศึกษาของคณะฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61772 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

20180211coopsci_62

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ นายสมชาย แสงใสแก้ว นางสาวสมใจ โต๊ะทอง และนายกฤช เสนามนตรี วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงาน ประกวดผลงาน และการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59983 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

20180203coopsci_69

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงวิเคราะห์ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ขอบเขตของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ และห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59510 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

20180118coopsci_19

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายรวิพล จันทร์เหล่าหลวง (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวข้อเรื่อง : โปรแกรมนับจำนวนผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตด้วยโพโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และโปรแกรมแสดงผล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts