Category Archive: ข่าว

ก.ค.
06

ผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 8

20180706

  Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอเชิญคณาจารย์เลือกตั้งกรรมการประจำคณะ (ประเภทกรรมการจากคณาจารย์)

Vote2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

เปิดรับสมัครวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 15 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB

Fab-Lab

ปฏิบัติงานในโรงเรียนของโครงการ FAB LAB จำนวน 15 โรงเรียน 1. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 3. โรงเรียนองครักษ์ จ.นครนายก 4. โรงเรียนธัญรัตน์ 5. โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 6. โรงเรียนมัธยมวัดเขียนเขต 7. โรงเรียนปทุมวิไล 8. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 9. โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 11. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 12. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 13. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 14. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ที่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์

congratulation-kamonrat

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5.5 รับตรงอิสระ

TCAS5.5RMUTT

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์และการศึกษาแบบสหวิทยาการ ครั้งที่ 1

aseisRMUTT-2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

banner28-05-61

 สถานที่จัดประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่ม ชั้น ห้อง กลุ่มคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง ST-1308 กลุ่มชีววิทยา ชั้น 5 ห้อง ST-1501 กลุ่มเคมี ชั้น 6 ห้อง ST-1601 กลุ่มฟิสิกส์ ชั้น 7 ห้อง ST-1701 กลุ่มสถิติประยุกต์ ชั้น 9 ห้อง ST-1901 กลุ่มคณิตศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง ST-1 906 กลุ่มคณิตศาสตร์ (ห้อง ST-1 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

Big Cleaning Day

BigCleaningDay

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.Kanokwan

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี

20180509chem

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๙ จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมควรตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ๑. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ๓. มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ตามกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts