Category Archive: ข่าว

ก.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา

inventors2014

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานเรื่อง “ระบบฝึกสอนแบบอัตโนมัติการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ ๕ : สิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์ส้าหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Mankind” ระหว่าง ๒๓-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ อิมแพ็ค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
01

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช./ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

23-06-2014

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส.ประจำปีการศึกษา  2557 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดคณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร  กำหนดการและวิธีการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับสมัครคุณวุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) จำนวน 30 คน วุฒิที่รับเข้าศึกษา ม.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.6 กลุ่มศิลป์ – คำนวณ ปวช.  หรือเทียบเท่า 2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) จำนวน 30 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
30

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น

2014June06-2

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปี  “ระฆังทอง” ประจำปี 2557 สาขานักบริหารการศึกษาดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก ฯพลฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ระฆังทอง แก่ผู้เข้ารับรางวัล ในงานรางวัลเกียรติยศ ระฆังทอง บุคคลแห่งปี ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21543 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2557-2560 (ฉบับย่อ)

COVER32-NEW-1-copy_Page_12

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

Science News ฉบับที่ 179 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

Science News  179

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
16

Science News ฉบับที่ 178 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2557

Science News 178_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาคณะฯ

13-06-2014

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
09

มาตรการลดใช้พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

2014June9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี มุ่งมั่นที่จะลดใช้พลังงานสู่เป้าหมายลดใช้พลังงาน 10% แนวทางการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 1.  ปิดระบบปรับอากาศและไฟฟ้าสำหรับห้องที่ไม่มีการใช้งาน 2.  ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านดูแลกำกับการปิดแอร์ปิดไฟเมื่อเวลาสอนเสร็จทุกครั้ง 3.  ติดสติกเกอร์ ป้ายผ้า เตือนที่สวิตช์ไฟ สวิตช์เครื่องปรับอากาศ (ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงาน 15-30 นาที) 4.  ออกกฎให้ใช้บันไดแทนลิฟต์เมื่อขึ้นลงไม่เกิน 2 ชั้น (ตั้งการจอดลิฟต์ตามชั้นที่กำหนด) 5.  โปรแกรมให้ลิฟต์จอดชั้นเว้นชั้น หรือเฉพาะบางชั้น หรือจอดเฉพาะชั้นคู่ ชั้นคี่ 6.  ปรับ Thermostat ให้ ตั้งไว้ที่ 25 °C และปิดฝาครอบ Thermostat ในห้องเรียนป้องกันนักศึกษาปรับ 7.  ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ คอยล์เย็น …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
06

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมเรียนภาษาอังกฤษ

2014June06

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

นศ.วิทย์ มทร.ธัญบุรี ผลิตโปรแกรมและกลไกยืดหด สำหรับเบรลล์ 4 ภาษา

pro_4043

ผู้พิการทางสายตา ในสังคมไทยขาดการสื่อสาร ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่มีต่อผู้พิการทางสายตา รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ และในทุกวันนี้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู้พิการทางสายตาได้รับโอกาสทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับจากสังคมมากขึ้น “การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ได้” ทำให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไป ในการเรียนการสอน เด็กพิการทางสายตาระยะเริ่มเรียน หรือผู้พิการทางสายตาที่ไม่เคยเข้าเรียนมาก่อน ต้องการเรียนรู้อักษรเบรลล์ ได้ฝึกหัดและทบทวนสะกดคำ ในรูปแบบอักษรเบรลล์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย นายยศินทร์ อัญชลีพัชระ นายกิตติศักดิ์ มหามล , นายสุจินดา พวงย้อย และ นางสาวอารีย์รัตน์ ทองขาว วิจัยและคิดค้นโปรแกรมและกลไกยืดหดต้นแบบ สำหรับเบรลล์ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts