Category Archive: ข่าว

ต.ค.
21

Science News ฉบับที่ 171 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556

Science News 171_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
17

ประกาศฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555

rmutt

ด้วยพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2555 ในระหว่าง วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2556 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แจ้งเรื่องค่าลงทะเบียน จ่ายในวันซ้อมย่อย วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556 จำนวน 1,000 บาท (ไม่่รวมค่า ค้างชำระค่ากิจกรรม) เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และเป็นระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติและกำหนดเครื่องแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
16

เด็ก วิทยา มทร.ธัญบุรี เจ๋ง ผลิตเครื่องช่วยนวดคนตาบอด

2013October16-2

จากความต้องการของศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด มีความต้องการให้ผู้พิการทางสายตาที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนการนวดได้ด้วยตนเองเนื่องจากการนวดแผนไทยเป็นที่นิยมและถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการบำบัดโรค สนับสนุนให้ผู้พิการทางสายตาได้มีอาชีพนวด เป็นการให้โอกาสผู้พิการได้มีการฝึกฝนการนวดไทย เป็นเครื่องช่วยสอนแก่ครูสายตาปกติที่เป็นผู้สอนนวดในชั้นเรียนให้แก่ผู้พิการทางสายตา เป็นเครื่องเรียนรู้แทนครู โดยผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นส่วนตัว และเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การนวดแผนไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย “ก๊อต” นายกฤษณะ โภควัฒน์ “ไนช์” นายณัฐชนน กมลโต “ฝ้าย”นางสาวกมลชนก อดิเรกธนสาร และ “แอร์” นางสาวมัณฑนา ปานสังข์ ได้คิดค้นและผลิต “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” ขึ้นมา โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษา จากประสิทธิภาพคุณสมบัติทำให้ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
05

Science News ฉบับที่ 170 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

ScienceNews170_Page_1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ผู้บริหารแห่งปี 2556”

2013October01-1

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ผู้บริหารแห่งปี 2556” (CEO THAILAND AWARDS 2013) จากคณะกรรมการนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชภาคย์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุม ศูนย์วิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16255 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
30

ขอแสดงความยินดีกับนายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “WEB DESIGN CONTEST 2013”

20130919

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ หรือ WDC2013 (Web Design Contest 2013) วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษา และได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและประกวดเว็บไซต์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางสำหรับการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
27

แจ้งผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้รับเอกสาร

rmutt

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2556 ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาและหนังสือรับรองการศึกษา ได้ ณ ห้อง One Stop Service สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 18.30 น. Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลจากโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

2013September17-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับผลงาน“เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” นักศึกษาชั้นปีที่ 3สาขาเทคโนโยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Contribution Award in Science) และรางวัลนวัตกรรมยอดนิยม (Popular Vote) โครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด โดยมี รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว เป็นที่ปรึกษา ============================ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
16

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557

sci_07

ผศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ, อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโชว์ผลงานและประกวดผลงาน ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16131 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ

2013September12-1

ขอเชิญข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทตัวแทนคณาจารย์ประจำ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หน้าห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts