Category Archive: ข่าว

ก.พ.
15

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศล ครั้งทีี่ 18

walking2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
13

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_1-01

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นนำเสนอวิสัยทัศน์และกรอบแนวคิดในการบริหารคณะต่อ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci-01

ตามที่คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น บัดนี้ การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไป โดยมีรายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้ ดร.นงลักษณ์ พรหมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ในการนี้ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Asst.sompong

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับนายทศวรรษ อุติลา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากโครงการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย

Physics-16-01-61

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
05

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Pksci-01-e1515124493152

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง  การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1599/2560 เรื่องการแต่ตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
05

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รับวุฒิปวช.และ ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2561

bannepwsr

คลิกดูสาขาที่เปิดรับสมัคร คลิกดูระเบียบการ ปฏิทินสอบตรง สำหรับ ปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2561 (ฉบับย่อ) ระยะเวลา กิจกรรม 1 ธ.ค. 2560 – 28 ก.พ. 2561 รับสมัครผ่าน www.info.rmutt.ac.th 7 มี.ค. 2561 ตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบ สถานที่สอบฯ 17 มี.ค. 2561 สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 22 มี.ค. 2561 ประกาศผลสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 24 มี.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์ 27 มี.ค. 2561 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
15

ยินดีต้อนรับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาทรัพยากรณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

20171215

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากงาน 2017 IIDC

2017 IIDC-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

job2017-640

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้   Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts